Стартиране на ActWare

  Кликва се двукратно върху иконата на програмата

Вход в ситемата

  Въвеждане на потребителско име и парола

Главен екран на ActWare

Екран за търсене в актове за раждане

  От тук се избира типа на акта за работа (Акт за раждане, Акт брак, Акт за смърт), въвеждане на "Стари книги" или работа с “Азбучници”

Въвеждане на акт

  Избира се вида на акта (в случая Акт за раждане) и се натиска бутона “Въведи”

Въвеждане на Акт за Раждане

Екран 1

  Въвеждат се данните в съответните полета и се натиска бутона “Напред”

Въвеждане на Акт за Раждане

Екран 2

  Въвеждат се данните за майката и бащата в съответните полета и се натиска бутона “Напред”

Въвеждане на Акт за Раждане

Екран 3

  Въвеждат се данните за документите по актосъставянето и длъжностното лице, след което се натиска бутона “Напред”

Въвеждане на Акт за Раждане

Екран 4

  Данни за корекция - попълват се само за стари актове

  Записването на нововъвединия акт става с натискане на бутона “Запис”

Добавяне на снимка към акт

  От тук се избира типа на акта за работа (Акт за раждане, Акт брак, Акт за смърт), въвеждане на "Стари книги" или работа с “Азбучници”

Добавяне на снимка към акт

  ...и се избира желания файл, съдържащ снимката. След което се натиска бутона “Open”.

Добавяне на снимка към акт

  Вече добавените снимки могат да се разглеждат – натиска се бутона “Снимка” и се натиска “Покажи”. Може да променяте размера на изображението, като избирате размера на показваната снимка: “малка”, “средна”, “голяма”, “естествен размер”. Също така, вече добавените снимки могат да се изтриват – натиска се бутона “Снимка” и се натиска “Изтрий”. Снимката действително се изтрива от базата при натискане на клавиша “Запис”

Екран за търсене в актовете

Екраните за търсене в актовете за раждане, брак и смърт са идентични, с малки разлики. Въвеждаме параметри, по които ще търсиме акта. В случая търсим в актовете за раждане.

 1. Въвеждаме номера на акта “1234” и подномера “А1”.

 2. Въвеждаме част от ЕГН-та “2111%”, където “%” замества всички символи до края на ЕГН-то.

 3. Въвеждаме част от бащиното име: “Мак%”, където “%” замества всички символи до края на бащиното име.

 4. Натискаме бутона “Търси”, за да започне търсенето.

 5. Избираме от нужния акт.

 6. Натискаме бутона “Отвори”.

Разглеждане на вече въведен акт

  По подразбиране е избран режим “Разглеждане” и се натиска бутона “ОК”.

Разглеждане на вече въведен акт

  По подразбиране се показва първия екран от акта – в случая “Акт/Титуляр”.

  Другите екрани може да се разглеждат като се натискат съответно: “Родители”, “Обявител”, “Корекция”, “История”

История

Екран за търсене в актове за раждане

  От тук можете да видите всички налични версии на акта и да разгледате всяка от тях. Кликнете еднократно с мишката върху желания акт и натиснете бутона “Покажи”.

Данни от акта

  Показват се всички полета от акта и информацията съдържаща се в тях.

История - Разлики

  От тук също така можете да видите всички налични версии на акта и да направите сравнения между тях.

 1. Натиснете клавиша “Ctrl” и кликнете еднократно с мишката последователно върху желаните версии на акта.

 2. Отпуснете клавиша “Ctrl” и натиснете бутона “Разлики”.

История - Разлики

  По подразбиране са показани само полетата, в които има разлики.

 1. Полетата оцветени в червено, са полетата, информацията в които се различава в двете версии на акта.

 2. Полетата в зелено, съдържат информация, съдържаща се само в първия акт (по – скорошно състояние на акта), полетата в синьо – само във втория акт.

Печат

  Отпечатането става чрез натискане на бутона “Печат”.

Печат

  От там може да се избере: “Печат на акт”.

Печат

  “Печат на акт (Препис)”...

Печат

“Печат на удостоверение”

  Първо се попълват детайли за документа и после се отпечатва удостоверението.

Печат

“Печат на удостоверение (дубликат)”

  Първо се попълват детайли за документа и после се отпечатва дубликата на удостоверението.

Корекция на акт

  От основния екран се намира желания акт, натиска се бутона “Отвори” и се избира “Корекция”

  По подразбиране е избрана “Техническа корекция”.

Корекция на акт

  В режим на техническа корекция е възможно да се коригират всички налични полета в акта.

Корекция на акт

  Ако изберем друг тип корекция...

Корекция на акт

  ...за промяна са достъпни само полетата, които подлежат на промяна при съответната корекция. Останалите полета са посивени.

Стари книги

Избира се от основния екран, с еднократно кликване върху “Стари книги”.

Служи за последователно въвеждане на всички актове от стара актова книга.

  Избира се типа на акта, въвеждат се данните за него – номер, година и т.н. И се натиска бутона “Отвори”.

Стари книги

  Процеса на въвеждане е аналогичен, както при въвеждането на нов акт.

Азбучници

Избира се от основния екран, с еднократно кликване върху “Азбучници”.

Служи за изготвяне и отпечатване на азбучници.

  Попълват се желаните условия за формиране и тип на акта и се натиска клавиша “Изготви”.

Азбучници

  Печата и предпечатния преглед на азбучниците е достъпен от менюто “Система”->”Печат” или “Система”->”Предпечатен преглед”.

Актуализация с актуализационни съобщения от ЛБД

Извършва актуализация на базите с актове с актуализационни съобщения от DOS и Windows версиите на ЛБД.

  От менюто се избира “Операции” -> ”Актуализация с АС от ЛБД...”.

Актуализация с актуализационни съобщения от ЛБД.

  Избира се файл за актуализация и се натиска бутона “Open”.

Актуализация с актуализационни съобщения от ЛБД.

  При по-голям брой съобщения за актуализация се показва индикатор за хода на процеса.

Актуализация с актуализационни съобщения от ЛБД.

  След успешно приключване на актуализацията се натиска бутона “ОК”.

Модул за администриране на потребителите и права

Стартиране на модула

  Модула се стартира, като се натисне бутона “Start”, от “All Programs” се избере “ActWare” и после се кликне върху “Management”.

Модул за администриране на потребителите и права

Ауторизация

  Администратора въвежда потребителското си име и парола и натиска бутона “ОК”.

Модул за администриране на потребителите и права

Създаване на нов потребител

  Администратора може да създава нови потребители, да закрива потребителски акаунти и да задава различни свойства за отделните потребители.

Модул за администриране на потребителите и права

Нов потребител

  За всеки нов потребител се въвеждат: потребителско име и парола, ЕГН и три имена.

Модул за администриране на потребителите и права

Задаване на права (роли) на потребителя

  За всеки потребител могат да се задават различни права (роли) в системата: Кодиране, Корекция, Печат и т.н.

Модул за администриране на потребителите и права

Списък на наличните потребители

Модул за администриране на потребителите и права

Управления на правата (ролите) на потребителите

  От тук могат да се създават нови права (роли) за потребителите.

Модул за администриране на потребителите и права

Класификатори

  Информацията в класификаторите може да се обновява от външен файл

/